Algemene voorwaarden

 

Ik ben Sofie De Niet met mijn maatschappelijke zetel op de Albert Crommelynckgaarde 32 bus 17, 1160 Oudergem en met ondernemingsnummer 0899.981.044. Ik ben aangesloten bij de VBVD (Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten) en mijn RIZIV-nummer is 5-63835-26-601.

Telefoonnummer: 0496 612 866

Website: www.sofiedeniet.be

 

Artikel 1. Definities

De definities van toepassing op mijn algemene voorwaarden:

  1. Dienstverlener: Sofie De Niet
  2. Dienst(en): de diensten die de dienstverlener levert en die de klant afneemt
  3. Klant: de consument of het bedrijf die/dat een overeenkomst met de dienstverlener afsluit en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt
  4. Aanbod: aanbieding of een prijsopgave van de dienstverlener (website, sociale media, e-mail of gedrukte communicatie)
  5. Diensten: consultaties (persoonlijk of in groep), workshops, webinars en andere diensten
  6. Producten: e-boeken, digitale cursussen en andere producten die de dienstverlener via de website verkoopt
  7. Partijen: de dienstverlener en de klant samen
  8. Overeenkomst: de overeenkomst tussen de partijen na aanvaarding van het aanbod door de klant of na de aankoop van een dienst of product door de klant
  9. Schriftelijk: schriftelijke communicatie zoals e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden omvatten mijn werkwijze en belangrijke regels inzake onze samenwerking. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, alle overeenkomsten, al mijn leveringen van diensten en al jouw aankopen van producten.

2.2 Indien jij als klant een product of dienst aankoopt bij de dienstverlener, dan betekent dit dat jij volledig en zonder voorbehoud akkoord gaan met deze algemene voorwaarden. Afwijken van de algemene voorwaarden kan alleen als dit door de klant en de dienstverlener uitdrukkelijk, voorafgaand en schriftelijk is overeengekomen.

2.3 De algemene voorwaarden van jou als klant (onder welke benaming ook) die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij in het geval dat ik daar als dienstverlener uitdrukkelijk, voorafgaand en schriftelijk mee akkoord ging.

2.4 De laatste versie van deze algemene voorwaarden is steeds van toepassing.

 

Artikel 3 – Aanbod en aanvaarding

3.1 De dienstverlener doet een aanbod via kanalen zoals de website, sociale media, e-mail en gedrukte communicatie. Het aanbod is enkel geldig voor de diensten of producten uitdrukkelijk in het aanbod opgenomen. Alle voorstellen en/of offertes zijn vrijblijvend en binden de dienstverlener niet, tenzij anders vermeld.

3.2 De dienstverlener heeft steeds het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het aanbod dat bestond op het moment dat de klant het aanbod aanvaardt, met andere woorden aankoopt, is het geldende aanbod.

3.3 De dienstverlener kan niet aan het aanbod worden gehouden indien de klant redelijkerwijze kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat, zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijke lage vraagprijs.

3.4 Bij aanvaarding van het aanbod voor de levering van een dienst of product gaat de klant ermee akkoord dat de overeenkomst direct wordt uitgevoerd en nagekomen. De klant-consument, ziet hiermee af van zijn herroepingsrecht (indien dit van toepassing zou zijn). 

3.5 De prijzen vermeld op de voorstellen, offertes of overeenkomsten zijn steeds inclusief eventuele btw en exclusief eventuele verzendingskosten.

3.6 De klant kan zelf het tijdstip en plaats van de afspraak kiezen via de online agenda van de dienstverlener. De dienstverlener heeft op elk moment en tot 24 uur voor de start van de afspraak het recht de afspraak te aanvaarden of eenzijdig te veranderen (ander tijdstip, andere plaats, andere tijdsduur). Indien de dienstverlener en de klant een telefonische afspraak maken, stuurt de dienstverlener een sms ter bevestiging van de afspraak, het tijdstip en de plaats. Een telefonisch gemaakte afspraak is slechts geldig nadat de dienstverlener de afspraak en de plaats via sms bevestigde aan de klant.

 

Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst en informatieverstrekking door de klant

4.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bestaan de werkzaamheden van de dienstverlener uit het geven van voedingsadvies en/of begeleiding op het vlak van voeding en een gezonde levensstijl van de klant in de breedste zin van het woord.

4.2 De werkzaamheden van de dienstverlener zullen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, plaats vinden op één van de praktijkadressen van de dienstverlener, thuis bij de klant of online. De klant erkent dat de plaats van werkzaamheden geen essentieel bestanddeel is van de overeenkomst. Een wijziging van de plaats kan niet worden aanzien als een tekortkoming in hoofde van de dienstverlener.

4.4 De dienstverlener voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. De dienstverlener is niet aansprakelijk voor het niet-bereiken van het resultaat dat de klant beoogde. Het beoogde resultaat is steeds afhankelijk van de inzet en medewerking van de klant, alsook andere zorgverleners indien het om een multidisciplinaire samenwerking gaat. De overeenkomst omvat dus inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen. 

4.5 De dienstverlener kan haar werk maar naar behoren uitoefenen wanneer de klant alle gevraagde informatie voor de uitvoering van de opdracht tijdig ter beschikking stelt, dus tijdens de eerste intakeconsultatie. Ook tijdens de daarop volgende opvolgconsultaties verwacht de dienstverlener dat de klant nieuwe informatie tijdig doorgeeft. De klant staat dan ook in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de beschikbaar gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. De dienstverlener zal deze gegevens vertrouwelijk en volgens beroepscode behandelen. De dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, te wijten aan verkeerde of onjuiste of laattijdige gegevens door de klant verstrekt of wanneer de klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar stelt.

 

Artikel 5 – Facturatie en betalingen

5.1 Persoonlijke consultaties: Persoonlijke consultaties worden na afloop van iedere consulatie betaald door de klant, tenzij wij anders overeenkomen.

5.2 Workshops, webinars en groepssessies (diensten in groepsverband): op het ogenblik dat de klant zich inschrijft voor een dienst in groepsverband, dient de klant het volledige bedrag vermeld op de bijbehorende factuur te betalen op ogenblik van de inschrijving, tenzij voor de specifieke dienst de mogelijkheid werd voorzien om gespreid te betalen of indien voorafgaand, schriftelijk en uitdrukkelijk door mij toegelaten werd na de dienstlevering te betalen. 

5.3 E-boeken en andere digitale producten: op het ogenblik dat de klant een digitaal product aankoopt, dient de klant het volledige bedrag vermeld op de bijbehorende factuur te betalen, tenzij voor het specifieke product de mogelijkheid werd voorzien op gespreid te betalen. 

5.4 Indien van toepassing en in geval van gehele of gedeeltelijk niet-betaling van een consultatie, een andere dienst of een digitaal product op de vervaldag, is de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlinterest verschuldigd op het onbetaalde bedrag. Indien de betaling na het verzenden van een herinnering nog steeds geheel of gedeeltelijk uitblijft, zal het te betalen bedrag nogmaals worden verhoogd met een minimum van 60 euro. Alle kosten in het kader van de gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering van de gehele of gedeeltelijke uitblijvende betaling zijn ten laste van de klant.

 

Artikel 6 – Wijzigen of beëindiging van de overeenkomst

6.1 De dienstverlener kan haar diensten maar naar behoren uitoefenen wanneer de klant aan de verplichtingen van de overeenkomst voldoet. De dienstverlener is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de klant niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet (zoals betalingsverplichtingen of de aanlevering van de vereiste informatie).

6.2 In het geval van overmacht heeft de dienstverlener de mogelijkheid een consultatie, webinar of workshop eenzijdig te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Dienstverlener maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan klant. Overmacht wordt beschreven in artikel 8.

6.3 Persoonlijke consultaties: de klant kan een eenzelfde afspraak slechts één keer verzetten of annuleren, dit enkel in overleg met de dienstverlener en na uitdrukkelijke bevestiging van goede ontvangst van deze vraag tot verzetten of annuleren. Wanneer de klant eenzelfde afspraak meermaals verzet of wanneer de klant niet komt opdagen op de afgesproken tijd en plaats, dient de klant deze afspraak 100% te betalen. Ook indien de klant de consultatie in een periode van 24 uur voor deze consultatie annuleert, dan wordt de consultatie 100% aangerekend.

6.4 Workshops, webinars en groepssessies: eens de klant zich heeft ingeschreven, kan de klant de overeenkomst niet meer beëindigen. De klant kan evenwel haar plaats afstaan aan een derde partij, dit enkel in overleg met de dienstverlener en na uitdrukkelijke bevestiging van goede ontvangst van deze overdracht van aanwezigheid aan een derde partij.

 

Artikel 7 – Herroepingsrecht

7.1 Als klant-consument, heb jij nadat je een dienst of product hebt aangekocht een herroepingsrecht van 14 kalenderdagen en zijn de wettelijke bepalingen artikel VI.47 en volgende van het WER van toepassing. Het herroepingsrecht is echter niet van toepassing voor gepersonaliseerde of unieke diensten (persoonlijke consultaties, groepssessies, webinars en workshops) en digitaal aangeleverde producten (e-boeken en andere digitale producten). De klant gaat hiermee akkoord bij het aankopen van een product of reserveren van een consultatie (persoonlijke consultatie of groepssessie).

7.2 Ondernemingen (dus ook eenmanszaken) hebben geen herroepingsrecht.

 

Artikel 8 – Aansprakelijkheid en overmacht

8.1 Behoudens in geval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout, is de dienstverlener niet aansprakelijk voor of gehouden tot de vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden.

8.2 De dienstverlener heeft een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering ‘beroep’ afgesloten voor het geval dat de dienstverlener door een fout, onvoorzichtigheid of nalatigheid schade berokkent aan derden. Het bedrag waarvoor de dienstverlener aansprakelijk kan worden gesteld is dan ook beperkt tot het bedrag waarvoor deze aansprakelijkheidsverzekering eventueel zal tussenkomen. Daarnaast heeft de dienstverlener een rechtsbijstandsverzekering afgesloten.

8.4 Relaties met derden: voor zover de dienstverlener afhankelijk kan zijn van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kan de dienstverlener op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade voortkomend uit deze relaties of het verbreken ervan.

8.5 Overmacht: de dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gesteld en is niet gehouden tot de vergoeding van enige schade of tot nakoming van enige verbintenis wanneer de dienstverlener als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan de verplichtingen voor de levering van diensten of de levering van producten kan voldoen. Wanneer de overmacht tijdelijk van aard is, zal de dienstverlener alsnog aan de verplichtingen van de overeenkomst proberen te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Als blijkt dat een verderzetting of levering niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Onder overmacht wordt verstaan: elke onvoorziene gebeurtenis die buiten de redelijke controle van de dienstverlener valt of elke voorzienbare gebeurtenis waarvan de gevolgen redelijkerwijs niet kunnen worden vermeden, welke de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk verhindert, vertraagt of wezenlijk verzwaart. Hieronder wordt onder meer, doch niet uitsluitend begrepen: brand, overstroming, epidemie of pandemie, oorlog, embargo, oproer, het optreden van enige overheidsinstanties, administratieve maatregelen, hacking, contractuele tekortkomingen van derden, fouten of vertraging te wijten aan derden, plotse ziekte van de dienstverlener of één van de familieleden, netwerk, internet- en telecomstoringen of omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen of praktijkadressen die voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn.

8.6 De dienstverlener verklaart dat de informatie op haar website, sociale media en andere communicatiekanalen enkele en alleen informatief is. De communicatie is geen vervanging van het professionele advies van je behandelende arts of andere zorgverlener. Ik ben niet aansprakelijk voor elke schade – in de breedste zin van het woord – ten gevolge van een gebruik van de informatie op mijn communicatiekanalen. Indien mijn communicatieboodschappen (teksten, video’s, …) ondanks mijn wetenschappelijke research toch onvolledig of incorrect zijn, kan de klant of elke bezoeker mij dit persoonlijk en schriftelijk laten weten via het contactformulier op de website.

 

Artikel 9 – Levering van digitale producten

9.1 Voor aankoop van digitale producten gelden de volgende bepalingen:
als verzendadres geldt het e-mailadres dat de klant heeft opgegeven. De dienstverlener is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.

9.2 De dienstverlener verzendt de digitale producten binnen de 5 werkdagen. Indien digitale producten niet meer voorhanden zijn, om welke reden dan ook, wordt klant op de hoogte gehouden van de aangepaste levertijd of krijgt de klant een alternatief voorstel of terugbetaling.

9.3 Wanneer de bezorging vertraging heeft, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend omwille van technische problemen, ontvangt de klant zo spoedig mogelijk een schriftelijk bericht over via e-mail. Indien de levering langer duurt dan 30 kalenderdagen heeft de klant het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

 

Artikel 10 – Betwistingen en klachten

10.1 De klant is verplicht om eventuele klachten over facturen en/of ernstige tekortkomingen omtrent de geleverde diensten of producten binnen 7 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar maken aan de dienstverlener. Dergelijke klachten schorten de betalingsverplichtingen van de klant niet op.

10.2 De dienstverlener zal de ontvangst van deze klacht zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen de 7 dagen na ontvangst, bevestigen aan de klant. Indien de klant deze bevestiging van ontvangst niet ontvangt, betekent dit dat de dienstverlener de klacht niet goed ontvangen heeft.

10.3 Ingeval de klacht niet tijdig of niet via schriftelijke communicatie aan de dienstverlener kenbaar werd gemaakt, wordt de klant geacht te hebben ingestemd met de geleverde dienst en zal er geen aanleiding zijn tot teruggave van enige betaling. Dergelijke aanvaarding geldt zowel voor wat betreft de vermeldingen op de facturen, als voor de specificaties van de dienst.

10.4 Een klacht kan er niet toe leiden dat de dienstverlener andere diensten dient te leveren dan dat de partijen zijn overeengekomen.

Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrecht

11.1 Door acceptatie van deze algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de klant dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen, e-mails, downloads, schema’s, modules en/of materialen, en overige inhoud op de website producten eigendom zijn van de dienstverlener en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten. 

11.2 De dienstverlener verleent aan de klant een beperkt, persoonlijk, niet exclusief, niet sublicentieerbaar, niet overdraagbaar en onherroepelijk recht om de diensten en producten te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze algemene voorwaarden gesteld. Dit enkel gedurende de duurtijd van de overeenkomst.

11.3 Het is de klant uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud, opgesteld door de dienstverlener, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of aan derden over te maken.

Het is de klant ook verboden om de gegeven licentie over te dragen aan derden. De klant mag sluitend de werken downloaden en opslaan en/of printen voor strikt persoonlijk gebruik of in eigen professionele praktijk zonder dit te commercialiseren.

 

Artikel 12 – Verwerking persoonsgegevens

12.1 Door de aankoop van een product of door beroep te doen op de diensten van de dienstverlener geeft de klant de dienstverlener de uitdrukkelijke toestemming om zijn/haar persoonsgegevens te verwerken met het oog op het leveren van de diensten of producten. Daarnaast kunnen de verstrekte gegevens eveneens worden gebruikt voor klantenbeheer, nieuwsbrief, reclame- of marketingdoeleinden en statistische informatieverzameling.

12.2 De dienstverlener respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 24 mei 2016 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van persoonlijke gegevens. Alle persoonsgegevens die via onze website of in het kader van de geleverde diensten worden geleverd en verwerkt, worden vertrouwelijk behandeld en in geen geval aan derden worden doorgegeven zonder uitdrukkelijke toestemming van jou als klant.

12.3 De klant kan op ieder moment zijn/haar toestemming voor de nieuwsbrief of andere marketingkanalen intrekken. Ook kan de klant de persoonsgegevens voor marketingdoeleinden op elk moment laten wijzigen of verwijderen door de dienstverlener.

12.4 Voor de gegevens met betrekking tot het patiëntendossier, verwijst de dienstverlener naar de patiëntenrechten geldig in België.

 

Artikel 13 – Overdracht en wettelijke bepalingen

13.1 Niemand kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden of onze overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de dienstverlener.

13.2 Wanneer een bepaling uit deze algemenen voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd zou zijn met een wettelijke bepaling, en daardoor nietig zou zijn, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Indien nodig zullen partijen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeenkomen die in ligt met het doel van de nietige bepaling.

 

Artikel 14 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1 Deze overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

14.2 Elke betwisting in verband met de interpretatie of uitvoering van de overeenkomst en met betrekking tot de betalingen of facturen behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van het de rechtbanken waar de maatschappelijke zetel van de dienstverlener gelegen is.  

 

Privacyvoorwaarden

 

Comments

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar dienst indien je dit gebruikt. De privacybeleid pagina van de Gravatar dienst kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

 

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de site kunnen de afbeeldingen van de site downloaden en de locatiegegevens inzien.

 

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en site in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor je gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met je login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van je account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

 

Ingesloten inhoud van andere sites

Berichten op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, enz.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht.

Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.

 

Met wie we je gegevens delen

Als je een wachtwoord reset aanvraagt, wordt je IP-adres opgenomen in de reset e-mail.

 

Hoelang we je gegevens bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die zich op onze site registreren (indien aanwezig), slaan we ook de persoonlijke informatie op die ze verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen op ieder moment hun persoonlijke informatie bekijken, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen wijzigen). Site beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en bewerken.

 

Welke rechten je hebt over je gegevens

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben wissen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

 

Waar we je gegevens naartoe sturen

Mogelijk worden reacties van bezoekers gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectie service.